2021-nji ýyl üçin iň gowy 10 semalt SEO maslahatyBelli bir gözleg termini üçin iň ýokary derejä mynasyp diýip pikir edýärsiňiz, ýöne häzirki wagtda bäsdeşiňiz şol islegli ýerde görünýär. Şeýlelik bilen, sahypaňyzyň SEO-da nämäniň bardygyny bilýän bolsaňyz gerek. Bagtymyza, bu hakda edip boljak bir zat bar.

Bu gollanmada, size mynasyp bolan iň ýokary orny almak üçin size eýermeli iň gowy 10 maslahaty hödürlärin.

Birinjisinden başlalyň!

1. Sahypa düşmezden ulag köpelmez

Birinji maslahat, öz web sahypaňyzda giriş sahypalaryny döretmekdir. Soňra gözleg termini üçin her sahypany optimizirlärsiňiz. Bu diýmek: gaty berk mazmun, anyk yzarlama çäresi (meselem, biziň bilen habarlaşyň ýa-da önüm satyn alyň) we degişli önümlere ýa-da sahypalara baglanyşyk. Şol aýratyn mowzukda iň gowy sahypa dörediň!

Bu gollanma gowy mysal bolup biler. Elbetde, Google-da öňe gitmek üçin 4 maslahat bilen gysga sahypa ýazyp bilerin, ýöne soň 10+ maslahatly beýleki saýtlar bilen deňeşdirilende ýitirerdim. Şonuň üçin bu giriş sahypasyny has köp peýdaly maslahatlar bilen giňeltdim.

Näme hakda ýazjagyňy bilmeýärsiňmi? Elbetde, açar söz gözleginden başlaýarsyňyz. Ine, açar söz gözlegini nädip gurmaly. Öňümizdäki döwürde işjeň başlap bilersiňiz, takmynan 50-den 100-e çenli açar sözüň gowy sanawynyň bardygyna göz ýetiriň. Onda bu sanawy nädip almaly? Bu siziň pikir edişiňiz ýaly ýönekeý! Ilki bilen, her açar söz hakda ähli peýdaly maglumatlar bilen açar sözleri döredip biljek gowy gural gerek. Bu meselede size kömek etmek üçin bazarda birnäçe mugt gural bar. Emma bu mugt gurallaryň hiç biri-de çuňňur açar söz maglumatlary berip bilmez. Şonuň üçin tölegli guraly saýlamagyňyzy maslahat berýärin Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli. Hakykatdanam SEO bagyşlanan dolandyryş paneli birnäçe peýdaly aýratynlyklara eýe bolan soňky nesliň ýeke-täk SEO guralydyr. Bu makaladaky her aýratynlyk barada size aýdyp bermäge wagtymyz bolmaz. Emma bu gural hakda 14 günlük synag möhleti arkaly has köp zat öwrenip bilersiňiz Semalt SEO hünärmenleri bu gymmatly hazynany döredijiler kimler. Mundan başga-da, birnäçe makalamyz bar blogymyz bu guralyň öndürijiligi we aýratynlyklary barada jikme-jik gürleýär.

Ikinji maslahata geçeliň!

2. Uzyn guýrukly açar sözlere üns beriň

Gözleg termini hakda pikir edeniňde, bir söz hakda pikir eden bolsaň gerek. Multipleöne birnäçe sözden ybarat gözleg sözlerini saýlasaň köplenç has gowy işleýär. Bulara uzyn guýrukly açar sözler diýilýär. Gözlegiň mukdary köplenç az bolýar (başgaça aýdylanda: az gözlenýär), ýöne bäsdeşlik hem az bolýar. Theokara ýetmek üçin az tagalla gerek we has köp öwrülişik alarsyňyz (meselem, sargytlar, haýyşnamalar, sergi otagyna gelýänler we ş.m.).

Mysal: Jeep markasynyň üzüm awtoulaglaryny satýarsyňyz. Soňra “awtoulag satyn almak” ýa-da “Jeep satyn almak” üçin optimizirläp bilersiňiz, ýöne ýeterlik derejede ähmiýetli däldigiňiz üçin hiç haçan 1-nji ýere çykmarsyňyz. Galyberse-de, gelýänleriň 99% -i ýüz öwürýärler. Mundan başga-da, “köne wagtlar” we “köne wagtlary satyn alyň” köp bäsdeşlik bilen gözleg sözleri. Şeýle-de bolsa, "Jeep oldtimer", "Jeep oldtimer satyn al" we "Jeep oldtimer diler" -i optimizirleseňiz, web sahypaňyza dogry girip bilersiňiz, olar hem siziň bilen duşuşmak isleýärler.

Pleönekeý maslahat: Açar söz meýilleşdirijisine göz aýlaň Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli her aýda näçe adamyň uzyn guýrukly açar sözleri gözleýändigini görmek. Aýda 10-dan az bolsa, beýleki gözleg sözlerini gözlemek iň gowusydyr.

Mundan başga-da, “Dedicate SEO” paneli işiňizi aňsatlaşdyryp biler; Google SERP Analiz atly aýratynlygy bar.

Iceriňizdäki iň esasy bäsdeşleri bilmek üçin bu DSD aýratynlyk toplumyny ulanyp bilersiňiz. Mundan başga-da, bu aýratynlyk, traffigi döredýän açar sözleri barlamaga we mahabat strategiýasy barada düşünje almaga mümkinçilik berýär. Bäsdeşleriňiziň açar sözlerini bilseňiz, bu açar sözlerde oýnamak we köp traffik almak aňsat bolar.

3. Baglanyşyk hemme zat

Hemmeler Google-da 1-nji bolmak isleýärler, ýöne elbetde hemme zat ýerliklidir. Web sahypaňyzdaky maglumatlar, gelýänleriň maglumat zerurlyklaryna doly laýyk gelýärmi? Google, giriş sahypaňyza gelýänleriň reaksiýasyny seljerýär. Geliň, bir myhman çalt ýüz öwürýär we gözleg netijeleri sahypasyna gaýdyp gelýär diýeliň, soň bolsa Google bu mazmuna gelýänlere az ähmiýet berýändigini bilýär. Netije: haýal aşak düşersiňiz. Şonuň üçin degişli açar sözlere üns beriň we ajaýyp mazmun dörediň we köp ýyllap Google-da ýokary bolup bilersiňiz. Bu dowamly optimizasiýa!

4. Magnit meta ady we beýany bilen myhmanyňyzy aldaň

Aurnalist roluny ýerine ýetiriň. Istsurnalistler özüne çekiji "sözbaşy" ýa-da makalanyň üstündäki sözüň möhümdigini bilýärler. Içgysgynç sözbaşy we okyjy ýekeje abzas okamazdan derrew gidýär. Çeňňek ýaly sözbaşylar bilen näçe gezek synalýarsyňyz?

Aldaw sungaty meta ady we meta beýany barada aýdylanda aýratyn möhümdir. Adyny we düşündirişini Google-da okap bolýar we bir sahypa girýänleriň bir sahypa basýandygyny ýa-da ýokdugyny kesgitläp bolýar. Bu makalany basdyňyz, sebäbi bu on maslahat bilen gyzyklanýan bolsaňyz gerek.

Indi özüňize sorag berip bilersiňiz: bu myhmany nädip aldap bilerin? Üýtgeşik sözleri ulanyň, sanlary görkeziň, sözbaşyňyzy kiçi mahabat hökmünde görüň, sorag beriň, gülkünç ulanyň, sosial subutnamany ulanyň, myhmany köşeşdiriň ýa-da çäräni höweslendiriň.

Birnäçe mysal getirmek üçin:
  • Köne Jeep satyn alyň? 5 klassikany mugt synag!
  • Oldtimer Jeep satyn alyň: 5-nji sentýabrda köne günümize geliň!
  • “Jeep oldtimer” satyn alyň: 1995-nji ýyldan başlap “täze” klassik!
  • “Jeep oldtimer” satyn almak isleýärsiňizmi? 1500 “Volvo” janköýerleri siziň öňüňizden gitdi!

5. Gowy sahypa ýazyň

.Eri gelende aýtsak, aldaw ady we beýany bilen durmaýar. Gödek oýanandan soň gelýänleriň öýüne gitmeginiň öňüni almak üçin, gonuş sahypasyndaky maglumatlar erkin ýazylmalydyr. Orfografiki ýalňyşlyklar ýok, mümkin boldugyça uzyn abzaslar we dürli suratlar we tekstler. Wideo, infografika we sitata bilen sahypany düzüň. Beýleki içerki we daşarky web sahypalaryna baglanyşyk.

Markasyz gözleg sözleri üçin umumy düzgün, adamlar belli bir gözleg sözüni näçe köp gözlese, sahypada tekst şonça-da möhümdir. Bu markaly gözleg sözlerine, ýagny kompaniýanyň ady bilen gözleg sözlerine degişli däldir. Uzynlygy 5000 söz bolan 'Coca Cola' hakda sahypa ýazýaryn diýeliň, şonda hiç haçan 1-nji ýere ýetip bilmerin. Ilki bilen hemişe CocaCola.nl bolar.

SEO gözlegleri nukdaýnazaryndan 1300-1500 söz aralygy Google-dan ajaýyp netijeleri alýar. Bu bir hili "süýji ýer". Bular, elbetde, ägirt uly tekstli we köplenç - çuňlugy bolan sahypalar. Elbetde, ähli sahypalarda 1300-den gowrak söz bolmaly däldir, ýöne Google-yň köp mazmuny halaýandygyny bilmek möhümdir. Düzgün - "az zat köp" - gözleg motory optimizasiýasyna degişli däl.

Bu, elbetde, gaty kyn. "Banan sagdynmy?" Diýen sahypa ýazýarsyňyz diýeliň, 1300-1500 söz nädip gazanyp bilersiňiz? Kärdeşleriňiz ýa-da tanyşlaryňyz bilen bir söz aýlaň! Aýlanýan söz her dürli mümkin bolan burçlary berýär. Her burçdan abzas ýerine ýetiriň we birnäçe ýüz söz bolar. Şeýle-de bolsa, ýazmak üçin ýazmaň, sebäbi her sözlem sanalmalydyr!

6. Beýleki web sahypalaryndan mazmuny göçürmäň

Has gowy tapmak üçin beýleki web sahypalarynyň mazmunyny göçürmek aňsat ýaly, ýöne işlemeýär. Muňa dublikat mazmun diýilýär. Google asyl çeşmesiniň kimdigini bilmek üçin akylly. Eger bäsdeş tekstiňizi ogurlasa, bu gaty gaharly, ýöne ahyrynda bäsdeşiňiz ajy sogap gazanar. Giriş sahypasy Google-da görünmeýär, sebäbi Amerikan gözleg motory süzgüçli mazmuny süzýär.

Öňki makaladan käbir maglumatlary gaýtadan ulanmak isleýärsiňizmi? Bu köplenç mesele däl. Bu "gazanyň mazmuny" diýýäris. Mazmunyň 51% -den gowragynyň özboluşly bolmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Halfarymdan azy üýtgeşik bolsa, Google sahypaňyzy iki gezek mazmun hökmünde görer. Web sahypaňyzyň maglumatlarynyň üýtgeşikdigini barlamak isleýärsiňizmi? The Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli bu aýratynlygy bar. Şeýlelik bilen, web sahypaňyzdaky ähli mazmuny mugt barlamak üçin ulanyp bilersiňiz.

7. Jogap beriji tema

Web sahypasynyň usuly möhümdir. WordPress-i CMS ulgamyňyz hökmünde ulanýan bolsaňyz gerek. Örän gowy, sebäbi WordPress ulanyjy üçin amatly we optimizirlemek aňsat. Sizde eýýäm gowy düzüliş barmy? Mowzukda müňlerçe hünär mowzuklaryny tapyp bilersiňiz. Temalaryň köpüsine birnäçe dollar düşýär we gurmak aňsat. Mundan başga-da, professional mowzuklaryň köpüsi derrew web sahypaňyzy ykjam edýär. Sebäbi mowzuklaryň hemmesi diýen ýaly ulaldylyp bilner (täsirli).

Biziň maslahatymyz, sahypanyň iki sekundyň içinde ýüklenmegi we sahypanyň agramy 1 MB-dan köp bolmaly däldir. Sahypa has agyrmy ýa-da sahypa ýeterlik çalt ýüklenmeýärmi? Soňra optimizasiýa etmek hakda pikir ediň. Bu köplenç şekilleriň ölçegini üýtgetmek ýa-da aýyrmak diýmekdir. Bilen Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli, ýerine ýetirişini bilmek üçin sahypaňyzyň içinden çuňňur gözegçilik edip bilersiňiz. Bu DSD barlag aýratynlygy, sahypaňyzyň işine päsgel berýän zady tapmaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, has gowy bal almak üçin näme edip boljakdygyňyz barada maslahat berýär, sahypaňyza üýtgeşmeler girizmek üçin käbir tehniki bilimlere mätäç bolup bilersiňiz.

8. Yoast SEO plugin

WordPress-i pluginler bilen giňeldip bolýar. Bir plugin açyk çeşmeli CMS ulgamyna belli bir funksiýa goşýar. Ortaça WordPress sahypasynda on-ýigrimi töweregi plugin bar.

Meşhur WordPress plugin Yoast SEO. Bu, sahypalaryň Meta adyny we Meta düşündirişini gowulaşdyrmaga, şeýle hem sahypa kartalaryny döretmäge we sosial media (og bellikleri diýilýär) üçin maglumatly sahypalary giňeltmäge mümkinçilik berýär. Şahsy tarapdan, robots.txt faýly we .htaccess faýly düzülip bilner. Robots.txt gözleg motorynyň örümçilerine haýsy sahypalary görkezmäge we haýsy sahypalara goşulmaga rugsat berilmeýändigini kesgitleýär. Käbir maglumatlary Google-dan daşda saklamak peýdaly. .Htaccess faýlynda köne URL-leri täze URL-lere gönükdirip we keş keşbini düzüp bilersiňiz.

9. Korollyksyz suratlar

Köp ajaýyp suratlar bilen sahypalaryňyzy ösdürýändigiňize göz ýetiriň. Ozal roýaltsyz suratlaryň ähmiýeti barada gürleşipdik, sebäbi özüňiz däl suratlary ulansaňyz kynçylyk çekip bilersiňiz. Bagtymyza, roýaltsyz suratlary tapyp boljak bir sahypa bar: Pixabay Suratlar. Şeýlelik bilen, makalalaryňyzy owadan wizual materiallar bilen çalt ösdürip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, öz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ulanmak hem gowy zat, sebäbi asyl suratlar bilen Google Suratlarynda has köp görünýärsiňiz.

Mugt suratlary, suratlary we nyşanlary alyp boljak beýleki web sahypalary: GlazeStock (suratlar/illýustrasiýalar), Unsplash (suratlar), Pexels (suratlar) we FlatIcon (nyşanlar).

Mundan başga-da, (öz) wideolaryňyzy web sahypaňyza birleşdirmek akyllydyr. Ilki bilen myhmanlary web sahypasynda saklamak. Wideo sahypadaky ortaça wagty köpeldýär. Mundan başga-da, Google we YouTube-da öz wideo materiallaryňyzy aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.

10. Salgylary gurmakdan başlaň

Gowy mazmun, elbetde SEO üçin möhümdir, ýöne abraýly web sahypalaryndan baglanyşyk almak hem peýdalydyr. Başlamazdan ozal domen ygtyýaryňyzy we sahypanyň ygtyýarlygyny barlaň. Domen ygtyýary baldyr (0-dan 100-e çenli) we domeniňiziň ähmiýetini we ähmiýetini görkezýär. Sahypanyň ygtyýary, gözleg motorlary üçin sahypanyň ähmiýetiniň we ähmiýetiniň görkezijisidir. Şeýlelikde, web sahypasy tutuş domen üçin bir bal we dürli sahypalar üçin birnäçe bal bar. Web sahypaňyzyň ballaryny bäsdeşleriňiz bilen deňeşdiriň. Has pes domen ygtyýaryňyz ýa-da sahypa ygtyýaryňyz bar bolsa, baglanyşyk gurmakdan başlamagyň manysy bar.

Baglanyşyk gurmak üçin gyzykly web sahypalaryny saýlaň. Haýsy kompaniýalaryň mazmunyňyzy gyzykly edip biljekdigi barada oýlanyň. Mazmuny bu kompaniýalar bilen paýlaşyň, mysal üçin bu taraplara ýüz tutup.

Her niçigem bolsa, sosial ulgamlarda we katalog web sahypalarynda baglanyşyk gurmakdan başlaň. Sahypa girýänlere ýüzlenmek üçin Facebook, Linkedin we Pinterest arkaly sahypalaryňyzy paýlaşyň. RSS iýmitini döretmegi ýatdan çykarmaň.

SEO bilen gyzyklanýarsyňyzmy? Beýleki makalalarymyzy gözden geçiriň Semalt blogy.

mass gmail